Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής - Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Υποδράση 2)

Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ) - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

 

Τ ί τ λ ο ς  Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ  Έ ρ γ ο υ

StableCO2Nanocat

 «Καινοτόμος σχεδιασμός σταθερών, αποτελεσματικών και επιτόπια αναγεννήσιμων νανοκαταλυτών για την ανακύκλωση του CO2 με τις διεργασίες Μεθανιοποίησης CO2 και ξηρής (2) αναμόρφωσης με μεθάνιο»

 

Διάρκεια Έργου: 12/2023-12/2025

Περιγραφή & Στόχοι του έργου

Δύο διακεκριμένα εργαστήρια Ελληνικών Πανεπιστημίων, το Εργ. Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών (ΦΣ&ΧΔ)/Σχολή Χημ. Μηχ. & Μηχ. Περ../Πολυτεχνείο Κρήτης και το Εργ. Κεραμικών & Σύνθετων Υλικών/Τμ. Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με συμπληρωματικές γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες, αλλά και με έντονα συγκλίνοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στόχους, ενώνουν τις δεξιότητες/δυνατότητές τους για την υλοποίηση ενδιαφέρουσας και καινοτόμου έρευνας.

Αυτή αφορά τον ορθολογικό σχεδιασμό/ανάπτυξη καινοτόμων νανοκαταλυτών για διαδικασίες ανακύκλωσης CO2, με βάση μια καινοτόμο μεθοδο/προσέγγιση που ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ένα από τα συμμετέχοντα εργαστήρια (ΦΣ&ΧΔ). Αυτή η νέα προσέγγιση σχεδίασης καταλυτών αποδίδει υλικά με εξαιρετική σταθερότητα ακόμη και κάτω από εξαιρετικά επίπονες συνθήκες λειτουργίας, ικανούς για επιτόπια αναγέννηση (επαναδιασπορά) και ταυτόχρονα με ενισχυμένη δραστικότητα, όλα ως αποτέλεσμα ειδικών αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα που ελέγχονται από ένα αυθόρμητα δημιουργούμενο ηλεκτρικό αποτελεσματικό-διπλό-στρώμα (EDL) στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων του καταλύτη. Εδώ, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η προσέγγιση προς σχεδιασμό σταθερών και αποτελεσματικών καταλυτών επεξεργασίας CO2, ειδικά για τις διεργασίες μεθανοποίησης του CO2 και αναμόρφωσής του με CH4. Και οι δυο διεργασίες βρίσκονται στην κορυφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω της υψηλής περιβαλλοντικής/ενεργειακής/οικονομικής τους σημασίας (στρατηγικές κυκλικής οικονομίας).

  • Φιλοδοξούμε να επιλύσουμε κρίσιμα προβλήματα σταθερότητας/δραστηριότητας που αντιμετωπίζει σήμερα  η εν λόγω κατάλυση.
  • Επιπλέον, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα η περαιτέρω λεπτομερής ερμηνεία, βελτίωση και γενίκευση της μεθοδολογίας και μοντέλου μας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για επίλυση προβλημάτων θερμικής γήρανσης βιομηχανικών καταλυτών, πρόβλημα μακροπρόθεσμο m υψηλό οικονομικό αντίκτυπο στη βιομηχανία.
  • Θα αποκτηθούν θεμελιώδεις γνώσεις και τεχνολογία υψηλού οικονομικού/κοινωνικού αντίκτυπου